Investiční majetek

Modul umožňuje evidenci investičního majetku a jeho odpisování s vazbou na účetnictví.

Majetek je v evidenci rozdělen do čtyř skupin :

 • hmotný investiční majetek,
 • nehmotný investiční majetek,
 • drobný hmotný investiční majetek,
 • drobný nehmotný investiční majetek.

U drobného majetku je možno zvolit, zda bude odepisován nebo je veden pouze evidenčně (při zaevidování účtován do nákladů).

U "velkého" majetku je možno volit z různých typů odepisování. Je zde možnost spojit odepisování účetní a daňové, je však možno zvolit jiný způsob odepisování účetního a daňového. Do firemního účetnictví program automaticky promítá odpisy účetní, pro daňové odpisy vytváří při roční uzávěrce protokol, který obsahuje odchylky daňových odpisů od účetních. Tento protokol slouží jako příloha k daňovému přiznání.

Odepisování majetku je pro jednotlivé předměty možno pozastavit, je také možné určit koeficient využití ve firmě. Na základě tohoto koeficientu program automaticky sníží část odpisů, kterou bude účtovat do nákladů. Je také možno zaevidovat předměty, které již dříve odepisovány byly a při zaevidování zadat počet roků, po které již bylo odepisováno a částku, která byla odepsána. Takto lze navázat na předchozí způsob zpracování odpisů.

O každé operaci odpisů nebo například zvýšení či snížení ceny majetku provádí program zápis do karty. Tuto kartu je možno pro každý jednotlivý předmět vytisknout nebo prohlížet na obrazovce.

Při zvyšování nebo snižování ceny může uživatel určit, zda tato operace má být považována za zhodnocení z hlediska zákonů o účetnictví, zda se tedy má promítnout do změny algoritmu odepisování.

Charakteristika modulu Investiční majetek

 • Program registruje provádění odpisů a nepřipustí jejich opětovné provedení za stejné období.
 • Program před každým provedením účetní uzávěrky sleduje, zda byly odpisy skutečně provedeny a varuje, pokud provedeny nebyly.
 • Konkrétní účty, na které program účtuje při odpisech a při likvidaci IM, jsou zapsané pro každý předmět v knize majetku.
 • Při zaevidování předmětu program nabídne hodnoty, předdefinované v konfiguraci, které může uživatel pro zadávaný předmět měnit.
 • Při likvidaci investičního majetku program provede potřebné účetní operace a majetek se po dotazu označí jako vyřazený.
 • Program provádí účetní odpisy a to za období nejméně jednoho měsíce, nejvíce jednoho roku. Při provádění odpisů program vytváří účetní doklad, který lze později zaúčtovat.
 • Po provedení ročních účetních odpisů je možno tisknout protokol diferencí odpisů účetních a přípustných odpisů z hlediska daňového zákona. Protokol diferencí je možno tisknout až do provedení dalšího účetního odpisu.
Funkční vlastnosti dle variant
  A B C
Popis Do 10 kusů HIM Do 100 kusů HIM Nad 100 kusů HIM
Cena 1 500,- 2 200,- 3 900,-
Ceny jsou bez DPH, platí pro 1 počítač. O příplatcích za více stanic se informujte v ceníku.
Potřebné parametry počítače jsou uvedeny v infolistu Technické požadavky pro provoz systému RPO.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286245.