Mzdy, personalistika

Modul je určený pro komplexní zpracování mzdové agendy i základní personalistiky pro velmi široké spektrum firem. Svou univerzálností, možností editace pracovních dat a využitím různých opravných položek postihne specifika mzdového systému konkrétní firmy. Zahrnuje možnosti zpracování hodinové, měsíční i úkolové mzdy s veškerými odvody pojištění a daní. Je možno použít řady příplatků, je možné počítat odvody pro odborovou organizaci apod. Můžeme zadávat další platy (např. třináctý). Podporuje i slovenská specifika v oblasti pojištění, fondu zaměstnanosti apod.

Modul umožňuje práci s trvalými příkazy ke srážkám včetně volby zasílání dobírky mezd na účet zaměstnance. Lze zadávat i naturální mzdu, v konfiguraci účtů je pro ni vymezen samostatný účet.

Data v modulu jsou členěna na základní číselníky a konstanty, kmenová data zaměstnanců, údaje o nemocenských dávkách a vlastní měsíční data. Ze zpracovaných měsíců v režimu Výstupy je možno pořizovat různé tiskové výstupy, mzdové listy, formuláře institucím atd.

V části Číselníky jsou zadány konstanty platné pro celou firmu - např. odpočty sazby pojištění, seznam a čísla účtů pojišťoven apod. Tyto konstanty lze uživatelsky změnit např. při změně zákona. Program rozlišuje tři základní pracovní režimy, které se liší rozsahem týdenního úvazku.

Kmenová data obsahují údaje o zaměstnancích, jejich dětech, způsobu výplaty, spoření aj. Při otevření měsíce jsou tyto údaje a obsah číselníků použity pro naplnění výčetek pro zpracovávaný měsíc. Program RPO denně při prvním spuštění hlásí, který ze zaměstnanců má narozeniny nebo svátek. Adresář zaměstnanců je v celém programu RPO jediný (společný), modul Mzdy však k němu připojuje množství dalších dat potřebných pro zpracování mzdové agendy. V osobních restrikcích lze zaměstnanci, který má na starosti pouze personalistiku, umožnit přístup do kmenových dat v modulu Mzdy, ale bez možnosti prohlížet důvěrná mzdová data.

Pro záznamy ohledně jednoho zaměstnance je v modulu Mzdy speciální databáze, kde se zapisují automaticky důležité hodnoty kmenových dat a také celá historie jejich změn. Například když mzdová účetní odešle z programu Odhlášení zdravotní pojišťovně, tak ihned při tisku se automaticky vytvoří o této skutečnosti záznam do výše zmíněné databáze. Údaje v databázi lze editovat a je také možné doplňovat další důležité záznamy o zaměstnanci. Tak se lze kdykoliv jednoduše vrátit k již zaznamenaným hodnotám a případně si nastavit datum pro upozornění.

Program řeší vyplňování důchodových evidenčních listů i důchod sám.

Práce s programem probíhá v následujícím cyklu:

 • kontrola a upřesnění kmenových dat, případně konstant v číselnících,
 • otevření měsíce, systém provádí kopii dat,
 • zadávání dat příslušného měsíce, případně jejich oprava,
 • uzavření měsíce (cvičné nebo skutečné),
 • tisk výstupních sestav.

Uzavření měsíce se provádí dávkově a výsledkem je tvorba řady tiskových výstupů (mincovka, výplatní listiny, ...), různé přehledy a rekapitulace, tvorba účetního dokladu zaúčtování mezd, tvorba hromadných příkazů pro peněžní ústavy s částkami odvodů, pojištění a spoření. Tiskové výstupy lze získat zpětně za kterékoliv období včetně minulých let.

Měsíční výstupy se týkají vždy jednoho zvoleného měsíce, rekapitulace určitého období. Období je možno volit (od - do) v rámci jednoho roku.

Tisk výplatních pásek je možno spustit ještě před uzavřením měsíce i jejich tvar je uživatelsky modifikovatelný. Mile může zaměstnance překvapit na výplatní pásce např. přání k novému roku, které lze zadat při volbě dávkového tisku pásek.

Modul lze provozovat jako nadstavbu základní části RPO nebo zcela samostatně.

Ve vazbě na modul Zakázky umožňuje modul Mzdy zpracování úkolových mezd pracovníků, kteří realizují zakázky. Do souboru mzdových složek totiž modul Zakázky promítá automaticky práce, které byly potvrzeny ve výkazu práce. Tato data je možno v modulu Mzdy akceptovat nebo v konfiguraci jejich použití zakázat.

Převážnou většinu prací provádí uživatel při zpracování měsíčních dat. Při této činnosti podporuje systém RPO mimo jiné i zadávání nepřítomností ve vazbě na kalendář. Stačí tedy zadat od kdy do kdy byl zaměstnanec nemocen nebo měl například dovolenou a modul Mzdy automaticky vypočte počet pracovních i kalendářních dní pro účely výpočtu mzdy, nemocenských dávek a podobně.

Modul umožňuje práci jak v režimu malé firmy (do 25 zaměstnanců), která neprovádí výplaty nemocenských dávek, tak pro velké firmy, které tyto výplaty provádějí. Poskytuje samozřejmě veškeré oficiální tiskové sestavy.

Modul Mzdy automaticky vypočítává kvartálně jednotlivé průměry zaměstnanců a také kvartální úrazové pojištění.

Charakteristika modulu Mzdy

 • Umožňuje zpracování hodinové, měsíční a úkolové mzdy včetně vazby na modul Zakázky v systému RPO.
 • Vypočítává odvody daní a pojištění podle typu pracovního poměru a dalších údajů nastavených v kmenových datech.
 • Nepřítomnosti je možno zadávat rozsahem datumu od - do, v případě nemoci program vypočítá nemocenské dávky.
 • Možnost zadání libovolného počtu zdravotních pojišťoven, odborových organizací a podobně.
 • Vazba na blok Hromadné příkazy pro banku umožňuje odeslání příkazu pro banku přímo z programu Mzdy nebo zápis příkazů do společného zásobníku.
 • Možnost ročního zúčtování daně z příjmu včetně akceptování příjmů od jiných plátců, potvrzení pro sociální účely.
 • Velké množství tiskových sestav ve dvou skupinách
  • Měsíční sestavy
  • Rekapitulace (volitelný rozsah měsíců).
 • Ulehčuje zpracování formulářů při nástupu či odchodu zaměstnance (zápočtový evidenční list).
 • Pro personální data je v programu speciální databáze.
 • Napojení na některé statistiky, které musí různé firmy předkládat.

Funkční vlastnosti dle variant
 

A

B

C

D

Popis

Do 5 zaměstnanců

Do 50 zaměstnanců

Do 150 zaměstnanců

Neomezený počet zaměstnanců

Cena

2 500,-

7 100,-

11 000,-

18 700,-

Ceny jsou bez DPH, platí pro 1 počítač. Příplatek za druhou a každou další stanici tvoří 20% ceny modulu.
Potřebné parametry počítače jsou uvedeny v infolistu Technické požadavky pro provoz systému RPO.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286220.