Stručný popis hlavních modulů systému RPO

Adresáře obsahují seznamy obchodních partnerů, zaměstnanců, středisek, seznam směrovacích čísel, tabulku zemí a měn. Informace o platební kázni odběratelů.

Účetnictví zahrnuje všechny náležitosti pro zpracování podvojného účetnictví. V každém okamžiku jsou k dispozici aktuální stavy účtů a to jak celkové, tak i pro jednotlivá střediska. Kdykoliv je tak možno vytvořit účetní rozvahu, výsledovku a další potřebné výstupy. Účetnictví je chráněno proti neregulérním vstupům zabezpečovacím systémem. Účetní zápisy lze dodatečně opravovat a datovat na libovolný den až do provedené uzávěrky. Součástí účetnictví je Pokladna a Banka.

Faktury. Tento modul umožňuje uživateli tvorbu dokladů při prodeji na fakturu, evidenci došlých faktur, úhrady plateb, vystavování dobropisů a vrubopisů. Stejně tak jsou do těchto seznamů směřovány faktury vytvořené v jiných částech programu. Tento modul samostatně provádí výpočet DPH včetně zaokrouhlení, zaúčtování a tvorbu tiskové podoby faktury. Je možno vystavovat v zahraničních měnách.Součástí modulu je i homebanking.

Investiční majetek umožňuje evidenci majetku v jednotlivých skupinách tak, jak to vyžaduje zákon. V jeho smyslu jsou také prováděny účetní odpisy, odděleně jsou evidovány odpisy daňové.

Cestovní deník je modul, který umožňuje evidenci jízd soukromými i firemními vozidly včetně tisku cestovního příkazu a vyúčtování.

Sklady. V tomto modulu je vedená trvalá evidence skladů a automaticky se zde provádí potřebné účetní zápisy o příjmech, výdejích a převodech materiálu. Systém umožňuje samozřejmě i spolupráci se snímačem čárového kódu . Položky skladového katalogu lze vyhledávat podle čísla, názvu nebo podle zařazení do stromové struktury. Pro obchodní organizace jsou velmi užitečné a široké možnosti stanovení prodejních cen při prodeji lze skladu, neboť modul neslouží pouze k evidenci zásob, ale řeší i problematiku odbytu zboží.
V modulu Sklady je také řada podpůrných funkcí. Ty zlepšují možnosti kontroly, ale také například umožňují optimalizovat objednávky zboží při zachování minimálního nutného stavu zásob, tyto objednávky vystavovat a sledovat jejich vykrývání.
Volitelným modulem, který čerpá data ze skladové agendy, je modul pro analýzu obratů.
Další nadstavbou skladové agendy je modul Mobilní prodej pro realizaci prodeje "v terénu" přímo z auta.

Modul Přenosy je určen pro firmy, které potřebují zpracovávat svojí agendu nejen v sídle firmy, ale i ve vzdálených pobočkách. Vzdálenými pobočkami jsou míněna místa, ležící mimo dosah lokální počítačové sítě.

Zakázky. Mohou podporovat činnost obchodní, výrobní, servisní a další. Zakázky mají celou řadu "tváří" pro různé situace. Modul dovoluje příjem, plánování, realizaci, předběžnou a výslednou kalkulaci zakázek. Jednotlivé položky zapisuje uživatel do zakázkového listu, program k nim přiřazuje příslušné prodejní a nákladové ceny. Operace s materiálem a zbožím se promítá do skladového hospodářství, prováděné práce jsou zdrojem informací pro mzdy. Automaticky se tvoří účetní zápisy, které popisují pohyb materiálu a prací. Výsledné platební doklady se automaticky promítnou do dalších modulů jako jsou faktury, pokladna atd.

Odbyt je naopak určen především pro provozovny, které expedují zboží přímo z výroby podle dodacích listů. Jedná se např. o pekárny, mlékárny, … , kde se expedice provádí na podkladě objednávek odběratelů evidovaných programem, na jejichž základě jsou průběžně tištěny dodací listy. Při uzavření období program vystavuje sběrné faktury, které zaúčtuje a zapíše do knihy faktur.

Mzdy. Modul je určen pro zpracování mzdové agendy v širokém spektru různých firem. Umožňuje zpracování hodinové, měsíční i úkolové mzdy s veškerými odvody pojištění a daní. Mzdová data lze zabezpečit proti zneužití zašifrování souborů.

Savoy. Modul řídí provoz v recepcích hotelů, ubytoven a penzionů. Umožňuje rezervaci pokojů, vede přehled o ubytovaných hostech, zapisuje platby v hotovosti popř. eviduje částky za využité služby, provádí závěrečné vyúčtování. Program nabízí zpracování řady údajů např. pokladnu, půjčovnu, směnárnu a samozřejmě také hlavní hotelovou knihu.

Vega. Pod touto značkou je nabízen pokladní systém určený jak pro malé prodejny, tak i pro obchodní domy nebo velkosklady. Může pracovat buď a na běžném PC nebo na speciálních počítačových pokladnách. Umožňuje spolupráci s periferním zařízením jakými jsou pokladní zásuvka, zákaznický display a snímač čárkového kódu. Hlavní předností tohoto systému je schopnost pracovat v sítích a společně s ostatními moduly systému RPO vytvořit komplexní systém např. pro obchodní domy s širokým sortimentem zboží či řadou nezávislých prodejních míst a oddělení.

Užitečným doplňkem k systému RPO je Účetní poradce. Jedná se o informační systém z oblasti účetní a daňové legislativy.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286232.