Účetnictví

V tomto modulu se v reálném čase promítají účetní zápisy o operacích, které proběhly v jiných modulech systému. Zároveň modul umožňuje přímé vstupy buďto prostřednictvím jednoduchého zápisu nebo prostřednictvím vícepoložkových účetních dokladů.

Při dodávce systém obsahuje základní účtovou osnovu, uživatel může při instalaci volit ze tří druhů. Je to účtová osnova pro podnikatelské subjekty, dále pro občanská sdružení a pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Tuto účtovou osnovu lze libovolně doplňovat a rozšiřovat jak o syntetické tak o analytické účty.

Při přechodu do nového roku umožňuje účetnictví souběžnou práci se starým i novým rokem. Je tedy možno až do provedení definitivní roční uzávěrky (např. v březnu nebo červnu následujícího roku) pracovat i s daty roku starého. Přitom program automatizuje otevírání účetních knih v novém roce tak, aby účetnictví navazovalo na koncové zůstatky roku minulého.

Modul Účetnictví umožňuje provádění tzv. cvičných uzávěrek. Tento mechanismus poskytne uživateli veškeré výstupy o provedené uzávěrce, nezablokuje však uplynulé období a umožňuje do něj dále zadávat. Samozřejmě v takovém případě je potom nutno provést uzávěrku znovu pro nové získání skutečných pravdivých výsledků.

Jedním z užitečných prvků modulu Účetnictví je seznam účetních předpisů - souvztažností. Tyto předpisy je možno používat jak přímo v účetnictví při zápisech do účetního deníku, tak při zadávání pokladních dokladů nebo zpracování bankovních výpisů nebo zadávání došlých faktur.

 

Součástí modulu Účetnictví je i blok Pokladna. Tento blok umožňuje práci s libovolným počtem pokladen, přitom umožňuje nastavení přístupu k pokladně pouze pro osobu s hmotnou zodpovědností. Vytvářet doklady pro tuto pokladnu může kdokoliv, jejich zaúčtování však může v tomto případě provést pouze ten, kdo za pokladnu hmotně zodpovídá. Zaúčtované pokladní doklady se automaticky promítají do účetnictví. K dispozici jsou v tomto bloku funkce pro denní a měsíční uzávěrky, vyplnění mincovky a z toho vyplývající kontrolu s účetním stavem pokladny a podobně. Pokladní si zkontroluje pokladnu po uzávěrce skutečné či zkušební během několika minut.

 

Dalším blokem, který obsahuje modul Účetnictví, je Banka. Slouží k pohodlnému zpracování bankovních výpisů. Jedná se o velmi důležitou část systému RPO, která přímo navazuje na další moduly. Informace o provedených úhradách faktur se automaticky promítají do knihy pohledávek a závazků a do knihy faktur. Informace o přijatých zálohách systém eviduje v knize pohledávek a závazků a zároveň například u zakázky, na kterou byla záloha složena. Při zpracování výpisů systém provádí párování zápisů s dříve vystavenými příkazy k úhradě a umožňuje tak kontrolu jejich správného průchodu.

Součástí účetních zápisů je i informace o zařazení příslušné položky do sledování DPH. U vystavených faktur nebo prodejek toto přiřazení program stanovuje automaticky na základě informace uživatele, zda se jedná o plnění v základní nebo snížené sazbě nebo je toto plnění osvobozeno od daně. Při zadávání účetních operací přímo do účetního deníku tuto informaci zadává uživatel. Program automaticky v reálném čase kumuluje informace o DPH v měsíční tabulce, uživatel má tedy k dispozici nejen informaci o aktuálním stavu výšky daně i odpočtu, ale i o skladbě těchto částek. Při zpracování výkazů pro DPH program přímo z účetního deníku vytváří seznam daňových dokladů. Tím zabezpečuje stoprocentní shodu mezi účetními daty a daty o DPH. Po provedení odvodu daně může uživatel uplynulé období zablokovat proti takovým účetním operacím, které by se týkaly DPH. V případě nutnosti je možno odblokovat, za běžných okolností však tento mechanismus zabrání chybám, které mohou vzniknout například při dodatečném vystavení faktury do uplynulého měsíce.

Samozřejmou součástí modulu Účetnictví je blok pro tvorbu tiskových výstupů. Jsou to jak tiskové výstupy nutné z hlediska legislativy, tak množství dalších manažerských výstupů, které poskytnou pohledy na účetní data jak v sumární podobě tak v detailních rozpisech. Například je možné sestavit vlastní tzv. uživatelskou výsledovku pro vyhodnocení vybraných nákladů a výnosů nebo v kterémkoliv okamžiku získat nejaktuálnější výsledovku firmy, ve které jsou zahrnuty veškeré účetní operace do "dnešního dne".

Charakteristika modulu Účetnictví

 • V Účetnictví se automaticky v reálném čase shromažďují zápisy o účetních operacích, které proběhly v jiných modulech systému RPO, z toho vyplývá zásadní úspora pracnosti a zajištění integrity dat mezi jednotlivými moduly.
 • Stav účtů v reálném čase stále aktuální.
 • Možnost účtování podle středisek.
 • Možnost sledování nákladů a výnosů akcí.
 • Možnost přímého zápisu do deníku formou jednoduché operace nebo vícepoložkového účetního dokladu.
 • Volba jednoho ze tří typů účtové osnovy při instalaci
  • pro podnikatelské subjekty
  • rozpočtové a příspěvkové organizace
  • občanská sdružení.
 • Možnost uživatelského doplňování účtové osnovy jak v oblasti syntetických tak analytických účtů.
 • Zadávání je podpořeno nabídkou číselníků, které program automaticky nabídne v případě chybného zádání. Týká se zadávání účtů, středisek, akcí, kódu DPH a pod.
 • Možnost tvorby účetních předpisů pro pokladnu, banku, ...
 • Technicky je vždy zabezpečena základní bilanční rovnice. V případě porušení dat je k dispozici režim pro rekonstrukci, který vychází z deníku a je schopen zrestaurovat všechna ostatní data (stavy účtů, hlavní knihy, tabulku DPH a podobně).
 • Sledování DPH vychází přímo z účetních zápisů a zaručuje stoprocentní shodu účetních dat a dat o DPH.
 • Možnost provádění cvičných uzávěrek, které poskytnou veškeré výstupy, ale přitom ponechají období stále otevřeno pro možnost dalších vstupů.
 • Možnost souběžné práce se starým a novým rokem.
 • Možnost získání výstupu pro libovolné zvolené období.
 • Možnost vyhledávání v deníku podle různých kritérií.
 • Možnost přiřazení jednotlivých účtů do řádků rozvahy a výsledovky.
 • Součástí Účetnictví je Pokladna se širokými možnostmi, od prodeje až po úhrady faktur nebo příjem záloh - vše s vazbou na ostatní moduly.
 • Součástí Účetnictví je i blok Banka, platí totéž jako u Pokladny, navíc vazba na odeslané příkazy.
 • Možno kdykoliv spolehlivě získat několik detailů či mnohostranné přehledy. Přesná informace v pravý okamžik může znamenat větší zisk firmy.

 

Funkční vlastnosti dle variant

A

B

C

Maximální počet pokladen

2

neomezen

neomezen

Pro plátce DPH

-

ano

ano

Vzory účetních předpisů

-

ano

ano

Střediska

-

-

ano

Akce

-

-

ano

Kontroly stavu účtů

-

-

ano

Vzory účetních předpisů

-

-

ano

Přenosy části deníku

-

-

ano

Zobrazení skupin R/V dle měsíců

-

-

ano

Cena

2 500,-

3 900,-

5 500,-

Ceny jsou bez DPH, platí pro 1 počítač. O příplatcích za více stanic se informujte v  ceníku.
Potřebné parametry počítače jsou uvedeny v infolistu Technické požadavky pro provoz systému RPO.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286267.