Dodávky RPO

Veškeré dodávky RPO i změny konfigurací provádíme zásadně na základě řádně vyplněné a úplné písemné objednávky a po splnění platebních podmínek. Pro urychlení dodávky je možno využít zaslání na dobírku. Základní (prvotní) dodávku programu nelze realizovat internetem, neboť její součástí jsou uživatelské příručky a další dokumentace.

  • Základním dokumentem z hlediska smluvních vztahů jsou licenční podmínky.
  • Fakturaci provádíme zásadně na toho, na koho zní právo k užívání RPO (tzv. hlavní firma).
  • Standardní termín expedice je do dvou dnů po obdržení písemné objednávky, po splnění platebních podmínek.
  • Ceny se řídí platným ceníkem RPO, u dealerů navíc dealerskými smlouvami.

Prvotní dodávka systému RPO

Obsahuje instalační média, uživatelskou dokumentaci, licenční podmínky a registrační kartu SW. Neobsahuje zaškolení, instalaci ani další služby. Toto vše provádíme na základě individuální domluvy v rozsahu podle potřeb konkrétní firmy a v cenách dle platného ceníku služeb.

Rozšíření systému RPO

Jedná se o rozšíření práva k užívání systému RPO pro registrovaného uživatele. Může se jednat o další modul systému, vyšší variantu stávajícího modulu, zvýšení počtu stanic apod.

Tuto dodávku lze po splnění platebních podmínek realizovat i internetem, neboť obvykle stačí poslat soubor s licenčními oprávněními. Pokud posíláme disketu s licenčním souborem, pak stačí, aby ji uživatel založil do mechaniky a v bloku Servis / Konfigurace / Doplňky z diskety / Změna konfigurace provedl její nahrání.

Běžně je tato služba poskytována pouze pro podporované verze systému RPO, u starších verzí systému je nutná domluva s obchodním oddělením naší firmy.

Aktualizované verze - update

Jedná se o nejaktuálnější verzi programu, obsahující drobné doplňky a úpravy, vyplývající ze změn legislativy a/nebo požadavků uživatelů. Tyto změny jsou zdokumentované v bloku Změny, v servisní části systému RPO, jakožto doplňku k uživatelské dokumentaci.

Nárok na tento UpDate zdarma mají uživatelé v záruční lhůtě a uživatelé se zaplaceným programem podpory. Nejvhodnějším způsobem poskytnutí je vyzvednutí pomocí Internetu. Samozřejmě můžeme aktualizovanou verzi poslat na CD nebo disketách.

Ti, kdo jsou mimo záruční dobu a nemají sjednanou žádnou smlouvu o podpoře, si mohou UpDate jednorázově objednat. Platí přitom cenu, která závisí na ceně jejich sestavy RPO a počtu měsíců, za které je UpDate prováděn.

Update si může instalovat sám zákazník. Pokud chce toto provést od dodavatele SW, pak se jedná o samostatně placenou službu - servisní zásah, který si písemně objedná.

Poslední aktualizovanou verzi starších verzí RPO, které již aktivně nepodporujeme, poskytneme na požádání registrovaným uživatelům po domluvě s naším obchodním oddělením.

Upgrade

Jedná se o dodávku generačně nové verze programového systému registrovaným uživatelům starších verzí. Tato dodávka je prováděna za zvýhodněnou cenu, která je odvozena procentní sazbou od ceny dosavadního systému.

Záruka při zakoupení UpGrade se vztahuje na opravy chyb programu po dobu jednoho roku, nikoliv na ostatní podporu (HotLine, Technická podpora atd.)

Smluvní vztahy :

  • Musí jít o řádně registrovaného uživatele RPO.
  • Podkladem je písemná objednávka, ta zároveň slouží k potvrzení konfigurace RPO.

Zrušení práva k užívání části RPO

Uživatel se může vzdát práva k užívání systému RPO nebo jeho části. Neuvažujeme-li o situaci, kdy zákazník ztratí právo k užívání svým jednáním, které je v rozporu s licenčními podmínkami, pak je občas potřeba řešit situaci, kdy se někdo chce vzdát části práv k užívání programu (např. nepoužívá a nechce dále používat některý modul, chce snížit počet stanic apodobně). Důvodem je obvykle snížení ceny za následující upgrade na vyšší verzi, snížení paušálního poplatku za program podpory atd.

Pokud se zákazník tohoto práva vzdá, činí tak nenávratně, bez možnosti nárokovat v budoucnosti bezplatně opětné právo k používání těchto částí. Nezbavuje se tím samozřejmě možnosti v budoucnosti si toto právo dokoupit.

O zrušení práv může zažádat pouze oprávněný uživatel systému RPO. Nutnou podmínkou je, že uživatel vyjádří tuto svoji vůli písemně, na formuláři, jehož vzor mu poskytneme. Ten nám musí být doručen v originále s podpisem zákazníka a založen. Teprve potom provedeme změnu konfigurace.

Převod práva k užívání

O převod práv či změnu názvu může zažádat pouze oprávněný uživatel systému RPO autora programu. Jsou to všechny případy, kdy se MĚNÍ IČO. Nutnou podmínkou k převodu práv je, že uživatel vyjádří tuto svoji vůli písemně, na formuláři, jehož vzor mu poskytneme. Ten nám musí být doručen v originále s podpisem současného uživatele programu i druhé (nabývající) strany.

Převod práv vždy posuzujeme individuálně, musí ho schválit autor RPO.

V případě schválení provedeme změnu za úhradu, která je věcí vzájemné domluvy. Toto je v souladu s autorským zákonem, který říká, že právo k užívání autorského díla je nepřevoditelné bez výslovného souhlasu autora.

Změna názvu firmy (nebo podfirmy)

Zpravidla se jedná o technickou záležitost, kdy na původní objednávce RPO byl nesprávně uveden název firmy uživatele. Někdy dojde také ke změně názvu firmy (zápis v rejstříku, živ.listu apod), ale IČO firmy zůstává stejné.

V těchto případech provádíme opravu za paušální poplatek podle ceníku RPO na základě písemné objednávky, dodané oprávněným a registrovaným uživatelem RPO.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286271.