Vysvětlení pojmů

Následující pojmy jsou používané v popisu produktů a ve smlouvách se zákazníky firmy Pavel Černý – počítačové služby. Zde je vymezen jejich obsah.

 • Správce počítačového systému je osoba, která u uživatele
  • zodpovídá za provoz výpočetní techniky
  • přebírá dodávanou techniku, seznamuje se s podmínkami použití - předává informace o způsobu použití techniky
   ostatním pracovníkům
  • odpovídá za dodržování podmínek použití
  • seznamuje pracovníky firmy s tím, jak se chovat při výskytu problémů, dbá na dodržování těchto pravidel
  • přebírá a ukládá technickou dokumentaci tak, aby byla v případě potřeby dostupná servisním pracovníkům
  • vede provozní dokumentaci počítačového systému
  • komunikuje se servisními pracovníky při řešení problémů, informace jim předává písemně (email,fax,dopis)

  Jméno je uvedeno ve smlouvě o podpoře, v případě změny je zákazník povinen toto oznámit firmě Černý.

 • Provozní dokumentace počítačového systému
  • agenda, ve které jsou pro jednotlivé komponenty počítačového systému sledovány veškeré problematické stavy, jejich opakovanost a jejich řešení
  • jsou zde také zaznamenávány profylaktické prohlídky
  • slouží jako podklad pro servisní činnosti, servisní pracovníci zde zaznamenávají své činnosti
 • Správce systému RPO je osoba, která u uživatele
  • zodpovídá za provoz systému RPO
  • shromažďuje, eviduje a vyhodnocuje informace o provozu a především o veškerých problematických stavech, k nimž při provozu systému došlo
  • vede provozní deník systému RPO
  • převážně komunikuje s firmou Černý při řešení problematických stavů
  • zúčastňuje se školení všech modulů RPO (poslední verze), které firma používá

  Při nákupu RPO uvede uživatel tuto osobu v registrační kartě RPO. Tomuto člověku firma Černý adresuje zásilky, týkající se RPO.
  Jméno je uvedeno ve smlouvě o podpoře, v případě změny je uživatel povinen toto oznámit firmě Černý

 • Stupeň naléhavosti řešení
  Zákazník stanovuje stupeň naléhavosti a oznamuje jej firmě Černý. Firma Černý podle této informace přistupuje k řešení problému (termíny). Pokud zákazník označí problém vyšším stupněm naléhavosti, než odpovídá skutečnosti, je povinen uhradit firmě Černý příplatek za expresní službu, která byla provedena.
  Stupně jsou :
  • velmi naléhavé A ( zpravidla jde o havarijní situaci )
  • naléhavé B
  • nespěchá C

  Jednotlivým stupňům přísluší konkrétní termíny a způsoby řešení v závislosti na typu smlouvy o podpoře.

 • Havarijní situace
  Situace, při které došlo ke kompletnímu výpadku systému a/nebo jsou narušeny jeho základní funkce.
  Havarijní situací je především nemožnost prodeje a vystavování příslušných dokladů u firem, které systém v reálném čase používají k prodeji, úplný výpadek zakázkového systému apod.
  Havarijní situací není například situace, kdy nelze zpracovat některé doklady, ale lze vystavovat další apod.
 • Provozní deník systému RPO
  Agenda, která slouží ke sledování veškerých problematických stavů při provozu systému RPO. Vede se v papírové podobě, vzor tohoto deníku poskytne firma Černý. Deník slouží k evidenci problémů a sledování jejich řešení. V deníku se eviduje
  • pořadové číslo (v postupné řadě)
  • datum zápisu, kdo zapsal
  • kdo, kdy a jak ohlásil firmě Černý, s jakým stupněm naléhavosti
  • kdy a jak bylo řešeno a vyřešeno

  Samotný popis problému může být zapsán např. v bloku INFO v systému RPO. Výtisk tohoto popisu společně s dalšími případnými přílohami je založen ve složce u provozního deníku s uvedením čísla (viz.pořadové číslo), řazení odpovídá pořadovým číslům v deníku.

  Při osobním zásahu servisních pracovníků firmy Černý (nebo při kontrolním dnu) je tento deník společně prohlédnut, u nedořešených záležitostí dohodnuto, zda se řešit budou, kdy a jak. O této domluvě je do deníku proveden zápis, podepsaný správcem systému RPO a servisním pracovníkem. Zároveň bude v deníku proveden zápis o návštěvě s uvedením čísla výkazu práce firmy Černý.

 • Provozní dokumentace systému RPO
  Obsahuje jako základní dokument Provozní deník systému RPO, kromě toho řadu dalších dokumentů.
  Optimální prostředek k uložení je šanon, ve kterém jsou části
  • Provozní část
   - provozní deník systému RPO a seznam inspirací
   - přílohy k jednotlivým problémům jako opisy obrazovek, chybové výpisy, sestavy s problémy, ...
   - kopie zpráv, odeslaných dodavateli RPO, vyjádření dodavatele
   - zápisy ze servisních zásahů
  • Smluvní vztahy
   - licenční smlouva
   - kopie smluv o podpoře, dodatky, přílohy, ....
   - výklad pojmů použitých ve smlouvách (tento text)
   - objednávky odeslané dodavateli RPO
   - konfigurační protokoly při změnách
  • Došlé informace
   - bulletiny RPO
   - obecné dopisy od dodavatele SW

   Na vnitřní straně přední desky je uvedeno
   - Jak reagovat při výskytu problému
   - Spojení na HotLine a technickou podporu

 • Popis problému
  Slouží pro servisní pracovníky, kteří provádí technickou podporu, jako základní zdroj informací o podstatě problému. Má písemnou podobu, může být zapsán v bloku INFO systému RPO, v elektronické poště apod.
  Ideálním způsobem předání tohoto popisu firmě Černý je zaslání elektronickou poštou. Další možnost je fax, soubor na disketě, dopis.
  Obsahuje především následující informace :
  • modul RPO, kde se problém vyskytuje (jedná-li se o problém RPO)
  • přesný a srozumitelný popis
  • v případě problémů RPO je potřeba především :
   - popsat situaci, kdy se problém vyskytuje, čím se tato situace liší od ostatních
   - pokud jsou některá data chybná, uvést správnou hodnotu a důvod, proč ta ona hodnota je chybná či správná
   - doložit přílohy - tiskové výstupy s vyznačením důležitých údajů, ..
   - opakovatelnost problému, na čem závisí
   - kdo a kdy zaregistroval, stupeň naléhavosti
   - pořadové číslo dle provozního deníku
   - přílohy ( chybový výpis programu, tiskové sestavy s chybnými daty, ...)
 • Termín zásahu - řešení
  Vždy se počítá čas v pracovních dnech. Např. zásah do 24 hodin při nahlášení v pátek 13:00 hod bude proveden do pondělí 13:00
 • Zabezpečení proti výpadku napájení
  Jedná se o taková technická opatření, která zabezpečí při výpadku napájení bezpečné ukončení práce na všech počítačových pracovištích.
 • Zabezpečení proti přepětí (špičkám)
  Jedná se o taková technická opatření, která zabezpečí výpočetní techniku před přepětím podle ČSN 330420.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286240.