Produkty - RPO

Předvedení systému RPO

Naši pracovníci vám rádi systém zdarma předvedou v naší firmě nebo přímo na vašem pracovišti. Součástí předvedení u vás může být instalace demoverze na váš počítač. Demoverzi si také můžete objednat před samotným předvedením systému, budete potom na předvádění lépe připraveni, můžete mít konkrétnější dotazy.

Dodávka demoverze RPO, školní verze

Demoverze je tvořena samotnými disketami s programem, příručkou k demoverzi a informačními materiály. Cena je stanovena platným ceníkem, v zásadě je to cena režijních nákladů.

Demoverze obsahuje všechny moduly RPO, omezen je pouze počet zápisů do databází. Po omezenou dobu umožní i "ostrý provoz" firmy, po zakoupení platné licence lze v práci pokračovat.

Školám poskytujeme pro účely výuky systém v plné funkčnosti pouze za cenu dokumentace a režijních nákladů .

Projekt nasazení RPO

Řeší otázky nasazení systému ve firmě z hlediska potřeb konkrétní firmy, vhodnost nasazení jednotlivých subsystémů, časový harmonogram apod. Následuje návrh logiky číselníků, použití číselných řad, rozdělení kompetencí, toku informací, využití obecných funkcí systému pro konkrétní potřeby uživatele atd.. Je výchozím materiálem pro zavádění systému.

Projekt provádíme na základě smlouvy o dílo (model), jejíž součástí je i časový harmonogram s uvedením rozsahu prací a termínu jak na straně naší, tak na straně uživatele.

Dodávka RPO

 • Prvotní dodávka RPO - nový uživatel
 • Rozšíření systému
  Při dokoupení dalších modulů, zvýšení počtu stanic v síti apod. doplácí uživatel pouze rozdíl cen.
 • Update – aktualizace
  Jedná se o nejaktuálnější verzi programu, obsahující drobné doplňky dle požadavků uživatelů nebo vyplývající z legislativy. Tento Update dostávají zdarma (hradí pouze režijní náklady) řádně zaregistrované firmy v záruční době a dále firmy, které mají podepsanou a uhrazenou smlouvu o podpoře.
 • Upgrade - nová verze
  Generačně vyšší verze, které se principiálně liší od verze dosavadní, mohou řádně registrovaní uživatelé získat za zvýhodněných podmínek. Cena je v tom případě odvozena procentní sazbou od ceny jejich dosavadní sestavy RPO.

Instalace systému RPO

Samotná instalace je jednoduchá a je popsaná v uživatelská dokumentaci. Pokud přesto uživatel nechce tento krok provádět sám, zajistíme ho jako samostatně účtovanou službu sami, nebo prostřednictvím svých obchodních partnerů. Doporučujeme využití této služby především firmám, které nemají ve svých řadách specialistu - správce počítačového systému.

Podpora při zavádění a provozu RPO

Tento produkt zahrnuje širokou škálu činností, které souvisí se zaváděním informačního systému, jeho správou, běžným provozem, řešením mimořádných situací apod. Jsou vykonávány jak na pracovišti uživatele, tak v naší firmě. Z hlediska termínů mají vždy přednost uživatelé v záruční době a ti, kteří mají podepsanou a uhrazenou smlouvu o podpoře. Dále podle licenčních podmínek a smluv o podpoře garantujeme termín zásahu v případě havárie u uživatele. Ceny těchto služeb se řídí platným ceníkem služeb. Typickými činnostmi jsou:

 • Konzultace
  Jedná se o zodpovězení připravených konkrétních dotazů uživatele systému RPO. Konzultaci provádíme na základě písemné objednávky, jejíž součástí je seznam otázek (okruhů), který slouží k přípravě konzultanta.
 • Technické zabezpečení provozu RPO, úpravy SW nebo dat
  Jedná se o vyřešení konkrétních problémů u uživatele, případně o prověření systému z důvodu předejití problémům. Práce provádíme na základě písemné objednávky, jejíž součástí je seznam problémů k řešení a jejich popis včetně materiálů, potřebných pro kvalitní přípravu servisních pracovníků.
 • Metodická podpora
  Na základě konkrétních potřeb zákazníka je v rámci metodické podpory hledána cesta k optimálnímu využití systému. Služba pomáhá při řešení problémů metodického charakteru, kdy je nutno vymezit kompetence, naučit pracovníky používat sdílené informace, zodpovídat za svoji část systému apod. Metodickou podporu provádíme na základě písemné objednávky, jejíž součástí je seznam problémových okruhů, který slouží k přípravě konzultanta.

Pravidelné servisní zásahy

Jsou placenou službou, kterou si mohou objednat firmy s uzavřenou smlouvou o maximální podpoře. Ty potom mají garantované termíny servisního zásahu na celé období, na které je uzavřena smlouva.

Školení, zaškolení

 • Školení hromadné (standardní)
  Probíhá podle standardního scénáře, jednotlivé dny se věnují určitým konkrétním tématům. Zpravidla se školení koná v několikadenním bloku, kdy jednotlivá témata na sebe navazují. Účastníci ze vzdálenějších míst se tedy mohou ubytovat v místě školení a absolvovat např. několik kurzů bezprostředně po sobě.
 • Školení na zakázku
  Tento druh školení je efektivní alternativou hromadného školení. Probíhá podle standardního scénáře upraveného na míru specifickým organizačním podmínkám i personální situaci konkrétního zákazníka. Pro školení na zakázku zajistíme lektora a školicí materiály. Dále je třeba na základě vzájemné domluvy zajistit vhodné prostory vybavené výpočetní technikou, projekčním zařízením a bezprašnou tabulí. Je však nutno upozornit na nebezpečí, které s sebou nese tento druh školení, pokud se odehrává za běžného provozu firmy. Jsou-li účastníci často odvoláváni k řešení denních problémů, je účinnost školení značně snížena.
 • Zaškolení
  Probíhá na pracovišti uživatele, za provozu, na jeho datech, jedná se o zvládnutí rutinních postupů. Cílem není nahradit školení, ale zaškolit rutinní pracovníky, pro které nemá smysl kompletní školení.

Hotline poradenství RPO

Je zdarma poskytováno uživatelům v roční záruční době a uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o podpoře a uhrazen poplatek za ní. Jedná se o telefonické poskytování rad typu "jak to udělat", funguje v době 8:00 - 16:00 v pracovních dnech. Jsou zde zodpovídány dotazy k obsluze programů, navedení na konkrétní místo v programu, odkaz na kapitolu manuálu, vysvětlení dílčího jevu. HotLine poradenství NENÍ URČENO pro konzultace rozsáhlejších problémů, nemůže nahrazovat školení.

Technická podpora na dálku

Jde o řešení technických problémů uživatele, které přesahují rámec HotLine poradenství, především nejrůznějších kolizních stavů. Tyto služby jsou poskytovány řádně zaregistrovaným uživatelům, kteří nemají vůči naší firmě žádné závazky po splatnosti a jsou v záruční době nebo mají podepsanou a uhrazenou některou ze smluv o podpoře.

 • Technická podpora po telefonu nebo Internetu
  Podmínkou je písemný popis problému, předaný nám nejraději emailem nebo textovým souborem na disketě (podporován v RPO INFO) nebo faxem.
  Na rozdíl od HotLine poradenství zde odezva není okamžitá, neboť pracovníci technické podpory (TP) musí problém prověřit a potom co nejrychleji poskytnout pomoc. Termíny jsou specifikované v licenčních podmínkách RPO a ve smlouvách o podpoře, naše snaha je vždy poskytnout pomoc co nejrychleji.
  Jednoznačně nejefektivnějším způsobem je komunikace pomocí INTERNETU.
 • Technická podpora po telefonu – MOBIL
  Tato nadstandardní služba je určena výhradně pro zákazníky, kteří mají uzavřenou smlouvu "Program maximální podpory". Pro ně je k dispozici číslo mobilního telefonu, který má u sebe vždy některý z pracovníků technické podpory (TP) a to v časech od 7:00 do 21:00 hod. Zde je možno operativně řešit naléhavé problémy, pracovník TP pomůže (poradí) alespoň s nouzovým řešením. Vzhledem k tomu, že se jedná o pohotovostní službu a pracovník TP není na pracovišti a nemá k ruce všechny potřebné prostředky, nenahradí tato služba základní funkce běžné technické podpory.
 • Technická podpora pomocí modemu (PC AnyWhere)
  Tato nadstandardní služba je určena pro zákazníky, kteří mají uzavřenou smlouvu "Program pozáruční podpory" nebo "Program maximální podpory". Jedná se o vzdálený přístup do PC uživatele pomocí modemu a telefonní linky z našeho servisního pracoviště. Takto lze přímo provést drobné (ale často důležité) zásahy v počítači uživatele, aniž by bylo nutno cestovat. Podmínkou je :
  - specifikace problému (viz. bod Techn. podpora po telefonu …. ),
  - stabilní připojení PC AnyWhere.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 286254.